Vstop za slepe in slabovidne

POBUDE UPORABNIKOV

Sodelovanje z ljudmi s posebnimi potrebami (oz. njihovimi društvi) pri reševanju konkretnih problemov s prostorsko dostopnostjo na lokalni ravni, Sodelovanje z ZDSSS, ZDGNS in ZPS. Kontaktni obrazec

POVRATNE INFORMACIJE

Testiranje storitev in izvedenih prilagoditev ter zagotavljanje povratnih informacij projektantom,  izvajalcem in ponudnikom storitev. Zbiranje povratnih informacij o izvedenih prostorskih ureditvah in skrb za popravilo napak oz. nadgradnjo taktilnih oznak in drugih prilagoditev. Kontaktni obrazec

OBVESTILA ZA UPORABNIKE

Obveščanje slepih in slabovidnih o izvedenih odsekih varnih poti z organiziranim vodenjem po njih, obveščanje o novih prilagoditvah in izboljšavah za invalide  po vsej državi. Kontaktni obrazec

IZJAVE PODPORNIKOV

Družba FMR d.d., ki ima med svojimi družbami tudi invalidsko podjetje ASCOM, se z vprašanji DOSTOPNOSTI ukvarja že vrsto let. Res pa je, da se je teh vprašanj do sedaj lotevala parcialno in predvsem z odpravljanjem arhitektonskih ovir. Zavedanje, da je potrebno k tem vprašanjem pristopiti celostno in zaobjeti odpravljanje različnih ovir, pomeni za nas pomemben premik v iskanju ustreznih rešitev. Zato bomo z veseljem upoštevali izkušnje zavoda DOSTOP na tem področju.
Nataša Luša, članica uprave FMR d.d.

Lions klub Idrija ima v svojem programu tudi sodelovanje z Občino Idrija v projektu Pametno mesto, s poudarkom na varnih poteh. Menimo namreč, da je za kvalitetno rešitev težav, ki jih imajo občani občine Idrija in obiskovalci z dostopnostjo do uradov in javnih služb, kakor tudi za uporabo javnih površin in objektov širšega pomena (zdravstveni dom, šole, športne dvorana, avtobusna postaja), nujno upoštevanje stroke, ki zna povezati rešitve za različne oblike prikrajšanosti - od gibalne oviranosti, pri čemer mislimo tudi na mamice z vozički, pa do slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Le s celovitimi rešitvami bomo dosegli želene učinke, zato se nam je zdelo pomembno, da ta projekt podpremo.
Stojan Petrič, predsednik Lions kluba Idrija

Pred štirimi leti sem se prvič bolj podrobno spoznal z osebami s posebnimi potrebami. Ugotovil sem, da je to zelo zanimiva skupina ljudi, ki je sposobna opravljati različna dela bolje kot sem si predstavljal. Posameznike in manjše skupine teh oseb smo vključevali v dela pri Zavodu GOST. Skupaj smo premostili medsebojne ovire in sedaj sodelujemo popolnoma enakovredno. Tako v turizmu kot na ostalih področjih je pomembno, da se vsi , ki sodelujemo s to kategorijo ljudi, znebimo predsodkov in prisluhnemo njihovim specifičnim potrebam. Na Banjški in Trnovski planoti smo že nekatere turistične zanimivosti delno prilagodili obiskovalcem s posebnimi potrebami, kar se je tudi že obrestovalo. Tudi v bodoče nameravamo razvijati medsebojno sodelovanje, da bo območje čim bolj prijazno do teh oseb.
Boris Kante, Zavod Gost

V Muzeju Velenje zagotavljanje dostopnosti do kulturne dediščine čim širšemu krogu ljudi, ne glede na njihove morebitne omejitve, razumemo kot temeljni del našega poslanstva in eno naših najpomembnejših nalog. Veseli smo bili, ko smo s pomočjo Mestne občine Velenje v okviru projekta CLEAR, sofinanciranega s strani programa teritorialnega sodelovanja na območju Jugovzhodne Evrope, dobili priložnost, da smo med drugim lahko v sodelovanju s člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica ustvarili tudi tipni katalog z opisi in reliefnimi slikami pomembnejših eksponatov iz naših zbirk ter maketi, ki omogočata, da lahko pod prsti občutite rast in razvoj mesta Velenje ter številne prezidave Velenjskega gradu. Prijazno povabljeni na Velenjski grad! Pridite in se dotaknite preteklosti! Preteklost se bo gotovo dotaknila vas.
Mojca Ževart, direktorica Muzeja Velenje

Dolžnost občine je poskrbeti za čim boljšo vključitev ljudi s posebnimi potrebami na vsa področja družbenega življenja. Tudi Evropa se tega zaveda in zato podpira lokalne skupnosti in projekte, ki to omogočajo. Občina Idrija že nekaj let zelo dobro sodeluje z društvi invalidov. Z njihovim aktivnim sodelovanjem pri projektih, ki v občini potekajo, smo nekaj korakov v pravo smer na tem področju že naredili. Opredelitev občinskih služb, da se to sodelovanje nadaljuje in še okrepi na vseh že začetih in prihodnjih projektih, zasleduje cilj postati invalidom prijazna občina, ki bo omogočala ljudem s posebnimi potrebami živeti čim bolj varno in polno življenje ter njihovo vključevanje in aktivno ustvarjanje na vseh področjih.
Župan Občine Idrija Bojan Sever

"Fundacija BiT Planota je v projektu Planota prijazna invalidom - PLANINA sodelovala z različnimi društvi invalidov (slepimi in slabovidnimi, paraplegiki in gluhimi in naglušnimi). V okviru projekta smo vzpostavili temeljne pogoje za razvoj dostopnega turizma na Banjški in Trnovski planoti, kar je prava redkost na podeželju. Ugotovili smo, da je za dostopnost bistveno najprej razumevanje in poznavanje veščin ter metod za komunikacijo z invalidi. Šele nato pride na vrsto odpravljanje fizičnih ovir, ki pa so zelo pomembno. Zato smo v okviru projekta pilotno pripravili tudi nekaj manjših prilagoditev, kar pa je vsaj na določenih mestih olajšalo dostop. Prav društva in druge nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri organizaciji obiskov zanimivih turističnih krajev v širši in bližji okolici, kar pomeni bogatitev njihove dejavnosti in tudi dodatne prihodke. Z upoštevanjem potreb in zmožnosti uporabnikov postanejo izleti za uporabnike bolj zanimivi; taki izleti namreč omogočajo celovito doživljanje turistične destinacije. In prav to je namen teh aktivnosti – celovita socialna integracija invalidov in drugih oseb s težavami v telesnem ali duševnem razvoju."
Darijan Krpan, Ustanova Fundacija BiT Planota

Nobene ovire, ki zmanjšujejo kvaliteto življenja, niso smiselne. Za ljudi s posebnimi potrebami pa so tudi majhne prepreke velika ovira, ki jo mogoče tisti, ki nimamo teh težav, ne opazimo. Vsem nam mora postati samoumevno, da smo pozorni na sočloveka, ki je mogoče nekoliko drugačen od nas in da poskusimo odpraviti ali vsaj omiliti obstoječe ovire, ki nekaterim otežujejo življenje. Le s stalnim ozaveščanjem javnosti lahko računamo na hitrejše pozitivne spremembe.
Radovan Pušnar, Lions klub Vogrsko

Mestna občina Nova Gorica že vrsto let posebno pozornost namenja ranljivejšim skupinam in njihovemu enakopravnemu vključevanju v družbo. Dostopnost do storitev v tem smislu obravnavamo tako na tehnični kot vsebinski ravni. Posebno pozornost namenjamo taktilnim oznakam, pa opremljanju dvoran s prenosnimi indukcijskimi zankami, opremi semaforjev, klančinam ipd. Še posebej aktivni smo tudi pri podpori izobraževanja invalidov, saj vsaka sprememba oziroma novost pomeni dodaten napor in potrebo po izobraževanju in prilagoditvi na novosti. Kot nosilci naziva Občina po meri invalidov skušamo tudi preko javnih dogodkov, podpore društvom in njihovi dejavnosti, prispevati k čim večjemu sprejemanju invalidov v družbo. Pri prenovi mestnega središča v Novi Gorici, ki je bila zaključena pred nekaj meseci, smo že med pripravo načrtov aktivno sodelovali z njimi, da bi tudi urbano življenje kar najbolje približali njihovim potrebam in jim hkrati omogočili dojemanje središča na enako kvaliteten način kot ostalim. Tudi v bodoče si bomo prizadevali za sodelovanje pri vseh odločitvah, ki se pomembno odražajo tudi v življenju invalidov, saj bomo le tako bogatejši za obojestranske izkušnje.
Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica

Brez sprenevedanja lahko povem, da mi je seznanitev s projektom dostopnosti odprla pogled in razširila obzorje pri razumevanju težav, s katerimi se srečujejo ranljive skupine v vsakdanjem življenju. Publikacija, ki je pred nami, ruši stereotipe, kaj je dostopnost . Običajno ozko razumevanje prostorske dostopnosti je veliko premalo, da bi razumeli (ne)dostopnost, s katero se srečujejo določene skupine ljudi. Zato sem ponosna, da smo Lions klubi v 4. coni pristopili k temu projektu z obvezo, da bomo aktivno sodelovali pri ozaveščanju širše javnosti. Biti informiran, ozaveščen, pomeni vedeti in razumeti. To pa je osnova za delovanje v pravi smeri.
Nadja Pahor Bizjak, Zveza Lions klubov, predsednica 4. cone v 1. regiji

V koncernu Kolektor se vedno bolj zavedamo, da se ljudje s posebnimi potrebami vsak dan spopadajo z vrsto problemov, na katere večina največkrat niti ne pomisli. V naši sredini imamo tudi zaposlene s posebnimi potrebami, za katere se trudimo zagotavljati »dostopnost« v najširšem pomenu besede – parkirišča za invalide, urejene klančine, dostop do podpornih služb z dvigalom, ustrezno ureditev delovnih mest v skladu z omejitvami, zagotavljanje tolmačev za znakovni jezik in podobno. Predvsem pa je pomembna ozaveščenost o raznolikosti med nami. Smo na dobri poti, z uporabo znanja, ki ga ima zavod DOSTOP, pa želimo biti še boljši.
Radovan Bolko, predsednik uprave koncerna Kolektor

Zavod DOSTOP
Cesta 27.aprila 35
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 25624474
T
+386 (0)31 803 343
T
+386 (0)41 989 345
E
info@dostop.org
© 2014. Vse pravice pridržane
Avtorji: Brigada
  Kontaktni obrazec
* zahtevani podatki

Captcha image

Ne morete prebrati varnostne kode? Osvežite kodo.

Hvala!

Zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo. V kratkem bomo stopili v kontakt z vami!

Zaprite okno